Privacyverklaring Bee Healthy Apitherapie

Bee Healthy Apitherapie (website:
www.bee-healthy-apitherapie.nl) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Functionaris
Josien Boetje is de Functionaris Gegevensbescherming van Bee Healthy Apitherapie. Zijis te bereiken via josien@bee-healthy-apitherapie.nl.

Verdere contactgegevens:
Bee Healthy Apitherapie
Janshof 8
3972 LN Driebergen-Rijsenburg

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bee Healthy Apitherapie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerkt hebben en verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via josien@bee-healthy-apitherapie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bee Healthy Apitherapie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Het toesturen van gevraagde materialen (zoals bijvoorbeeld de lesmaterialen of het certificaat)
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Bee Healthy Apitherapie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bee Healthy Apitherapie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

We bewaren je persoonlijke gegevens 2 jaar, of zolang dat je bezig bent met de (e)cursus. Na die periode worden je persoonlijke gegevens (adres, e-mailadres, IBAN rekeningnummer, etc.) uit onze database gewist.

E-mailadressen gebruiken we voor onze digitale nieuwsbrief als je je daarvoor hebt aangemeld. Als je je niet hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, dan wordt je e-mailadres alleen gebruikt als er iets verkeerd gaat met de betaling.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bee Healthy Apitherapie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bee Healthy Apitherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De database is gedeeltelijk opgeslagen in persoonlijke beheer en gedeeltelijk gehost op de website via Antagonist. Websitebeheer vindt plaats door onszelf. De betaalgegevens worden verwerkt door Ruby van den Heuvel.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bee Healthy Apitherapie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken meer.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bee Healthy Apitherapie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar josien@bee-healthy-apitherapie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Bee Healthy Apitherapie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bee Healthy Apitherapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ons via josien@bee-healthy-apitherapie.nl.

MENU